Select Page

Помеѓу стилизација и сентименталност
Критички осврт кон изложбата на Борис Недел, Работнички дом – Универзитет, Скопје, 1966
Автор: Паскал Гилевски

Објавен во Нова Македонија, Скопје
07.05.1966

 

Осврт: PDF mk