Select Page

Покажавме зошто е музејот – музеј

Интервју со Христина Иваноска и Јане Чалоски

Разговарала Катерина Богоева

Објавено на utrinski.com.mk

14.09.2007

 

Интервју: PDF mk