Select Page

Поголемо ангажирање на комуните во организирањето на културно-забавниот живот
Став
Автор: В. Ан.

Објавен во Нова Македонија, Скопје
30.03.1961

 

Текст: PDF mk