Select Page

Пет капки сон / Five Drops of Dream
Самостојна изложба / Solo exhibition
Милчо Манчевски / Milcho Manchevski

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
Јуни 2010 / June 2010

 

Текст: Зоран Петровски / Text: Zoran Petrovski

Catalog / Катаог: PDF mk/eng