Select Page

Отворање на „Мала станица” со мултимедијални содржини

Напис

Автор: Сунчица Уневска

Објавен во Утрински весник бр.1918

Датум: непознат* (најверојатно ноември 2005)

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Утрински весник. Во моментот на преземањето, сите изданија постари од 16.10.2006 се заведени под тој датум.

Напис: PDF mk