Select Page

Остварување на матичните функции во областа на заштитата на дела од современата ликовна уметност
Излагање на советувањето на Сојузот на друштвата на музејските работници на СР Македонија на тема „Актуелните состојби и проблеми во функционирањето и остварувањето на утврдената политика во музејската дејност во СР Македонија“, Дојран, 1988
Автор: Златко Теодосиевски

Објавен во Културен живот бр.1-2/89
Јануари – февруари 1989

 

Текст: PDF mk