Select Page

Основањето и физиономијата на Музејот на современата уметност во Скопје / La fondation et la physionomie du Musée de l’art moderne de Skopje
Зборник II – III / Recueil de travaux II – III

Љубица Дамјановска / Ljubica Damjanovska

Издавач: Музеј на град Скопје, Скопје / Éditeur: Le musée de la ville de Skopje, Skopje
1965/66

 

Публикација: PDF mk