Select Page

Одлука на Министерството за просвета и Владата на Народна Република Македонија за основање на Уметничката галерија во Скопје

В.д. раководител: Борко Лазески
Кустос: Нико Този

Скопје
1948

 

(Во почетокот функционирала како „Картина Галерија“, а во 1949 година е регистрирана како самостојна музејско – галериска установа – Уметничка галерија.)

Дигиталниот материјал засега е недостапен.