Select Page

Никогаш не сум видел викиншки брод
Интервју со Илија Пенушлиски

Автор: Софија Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
15.04.1992

 

Интервју: PDF mk