Select Page

Ние / Us
Самостојна изложба / Solo exhibition
Наташа Андонова / Natasha Andonova
Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / National gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
Ноември – декември 2011 / November – December 2011

 

Текст: Маја Чанкуловска Михајловска / Text: Maja Cankulovska Mihajlovska

Каталог / Catalog: PDF mk/eng