Select Page

Нема причина да се чувствуваме инфериорни

Интервју со Вело Ташовски
Автор: не е наведен

Објавено во Дневник бр. 3012
Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Дневник. Во моментот на преземањето, различни броеви на весникот се датирани со 18 март 2006.

Интервју: PDF mk