Select Page

Нашето историско минато во делата на македонските ликовни уметници

Две групни изложби по повод 30 – годишнината од НОВ и Револуцијата

„Ретроспективна изложба (1944 – 1969)”
Уметничка галерија, Скопје

„Најнови творби”
Музеј на современата уметност, Скопје

22.12.1971 – 31.01.1972

 

Учесници: Абдарманов Коста, Анастасов Родољуб, Андреевски Томе, Апостолска Мира, Атанасовски Гарски Тане, Аџиевски Илија, Барутовски Божин, Василев Васил, Велков Иван, Владимирски Томо, Гегоски Кирил, Димановски Максим, Ѓорѓиевски Ванчо, Ефремов Кирил, Ивановски Ангеле, Ивковиќ Богољуб, Јанкулоски Александар Цане, Кондовски Димитар, Коцо Димче, Коџоман Вангел, Крмов Томислав, Крстевски Боро, Крстевски Ѓорѓи (р.1923), Куноски Спасе, Лазески Борко, Личеноски Лазар, Лозаноски Ристо, Луловски Танас, Мазев Петар, Маневски Стефан, Мартиноски Никола, Матевски Ѓоко, Милјаноски Доне, Митриќески Боро, Мусовиќ Богдан, Наневски Петре, Наумовски Вангел, Николовски Пере, Николовски Трајче, Николоски Борис, Павловски Таки, Пандилов Аврамовски Димитар, Петров Ангел, Петров Борис, Поповиќ Цицо Василије, Поповски Радмило, Попоски Дада Драган, Ристески Александар, Серафимовски Томе, Симонче Јонче, Спировска Мира Мирослава, Стефанов Златко, Талески Борче, Ташковски Васко, Темкова Ана, Тодоровски Димо, Франговски Нове, Хаџи Бошков Петар, Хаџи Митров Зафир, Чемерски Глигор, Шентевски Никола, Шијак Томо

 

Каталог: PDF mk