Select Page

Нарциса Андреевска / Narcisa Andreevska
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Маја Крстевска / Text: Maja Krstevska

НУ Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје / NI National Gallery of Macedonia – Mala stanica, Skopje
02.11.2012

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en