Select Page

Мо Рамакерс / Mo Ramaker
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Зоран Петровски / Text: Zoran Petrovski

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje
07.12.2004 – 27.01.2005

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)