Select Page

Милош Коџоман
Самостојна изложба организирана по повод симпозиумите: Проблемите на наркоманијата и проблемите на алкохолизмот во СРМ

Текст: Живко Василевски

Организација: Болница за нервни и душевни болести – Бардовци

Центар за култура и информации, Скопје

20 декември – 7 јануари 1974

 

Каталог: PDF mk