Select Page

Ме преокупира третата димензија

Интервју со Таки Павловски

Разговарала: Катерина Богоева

Објавено во Утрински весник бр.1942

Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Утрински весник. Во моментот на преземањето, сите изданија постари од 16.10.2006 се заведени под тој датум.

Интервју: PDF mk