Select Page

Меѓу редот и хаосот
Рецензија кон ретроспективната изложба на Нове Франговски, Мала станица – Скопје, 2008
Автор: Владимир Величковски

Објавена во Вечер, Скопје
30.06.2008

 

PDF mk