Select Page

Менаџери во културата: Ме радува кога правам едно добро повеќе од вчера
Интервју со Елиза Шулевска
Автор: Румена Равановска-Тулбевска

Објавено во печатените медиуми, Скопје
20.10.2009

 

Интервју: PDF mk