Select Page

Градот во ноќта – ноќта во градот; Les Visages / The City in the Night – The Night in the City
Самостојна изложба / Solo exhibition
Матеј Богдановски и Јана Поповска / Matej Bogdanovski and Jana Popovska
Текст: Елена Вељановска, Весна Богоеска / Text: Elena Veljanovska, Vesna Bogoeska

Младински културен центар, Скопје / Youth Cultural Center, Skopje
Декември 2008 / December 2008

 

Каталог / Catalog: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)