Select Page

Марија Светиева / Marija Svetieva
Самостојна изложба / Solo exhibition
Текст: Халиде Палоши, Љупчо Маленков / Tekst / Text: Halide Palloshi, Ljupcho Malenkov

НУ Национална галерија на Македонија – Мала станица, Скопје /  NI National Gallery of Macedonia – Mala Stanica, Skopje
21 Јуни – јули 2013 / 21 June – July 2013

 

Каталог / Catalog / Katalog: PDF mk/en/sq