Select Page

Маргина бр. 29-31
Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Горан Абов, Бане, Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Јули, август, септември 1996 (редизајн 2011)

 

 

Содржина: Џим Вудринг, Џорџ Легреди, Густав Рене Хок…

Списание: PDF мк