Select Page

Маргина бр. 17-18
Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Горан Абов, Бане, Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Јули – август 1995 (редизајн 2011)

 

 

Содржина: Куспит, Дерида, Даглас Хофстатер, М.К. Ешер, Брајан Ино, Набоков, Гронинг, Ворхол…

Списание: PDF мк