Select Page

Маргина бр. 10
Списание за ширење на децентралистичка култура

Редакција: Жарко Трајаноски, Венка Симовска, Горан Абов, Бане, Г.Н.Ом

Графичко уредување: Кома
Издавач: Кома/Темплум

Декември 1994 (редизајн 2010)

 

 

Содржина: Енди Ворхол, Жак Дерида, Иља Кабаков, Жилберт и Џорџ, Џон Кејџ, Бодријар, Кастанеда, Краули, Крамб, Докет…

Списание: PDF мк