Select Page

Мапа на Ислахана / Map of Islahana
Самостоен проект – изработка на мапа, дел од проектот „Скопје парк забава“ / Solo project – mapping, part of the project Skopje Fun Park

Автор: Христина Ивановска / Author: Hristina Ivanovska

Градски парк, Скопје / City Park, Skopje
09.12.2005

 

Мапа (брошура) / Map (brochure): PDF mk/eng      

Леток (програма) / Handout (program): PDF mk

Локација (географска карта) / Location (geographic map): PDF mk/eng