Select Page

Македонското современо сликарство во шестата деценија

Студија

Автор: Соња Абаџиева Димитрова

Објавена во Ликовна уметност бр.6 (стр.13-33), Скопје

1979

 

 

Студија/ Étude (résumé) : PDF mk/fr