Select Page

Македонски художници в София / Македонски уметници во Софија
Групна изложба
Организација: ДЛУМ

Галерия НДК, София / Галерија на Националниот дворец на Културата, Софија
Отворање: 1 јули 2009, 18.30 ч.

 

Каталог: PDF bg/mk