Select Page

Македонскиот цртеж: од фондот на Националната галерија на Македонија
Групна изложба
Национална галерија на Македонија – Чифте амам, Скопје; Центар за култура „Антон Панов“, Струмица; Центар за култура „Марко Цепенков“, Прилеп; Завод и Музеј, Битола
Септември, 2005

 

Текст: Златко Теодосиевски, Маја Крстевска

Учесници: Анастасов Родољуб, Ачески Ѓорѓи, Блажевски Трајче, Бојарова Радивоевиќ Вујка, Велков Иван, Георгиев Станко, Георгиевски Владимир, Грабулоски Бонач Богдан, Грабулоски Јордан, Дамјановски Божидар, Ивковиќ Богољуб, Исаиловски Димче, Јакимовски Жарко, Корубин Рубенс, Личеноски Лазар, Малиновски Зоран, Манев Свето, Маневски Благоја, Маневски Стефан, Мартиноски Никола, Миљаноски Доне, Мишев Кољо, Нацевски Ангеле, Николовски Благоја, Пандилов Аврамовски Димитар, Пенушлиски Илија, Поповиќ Василие Цицо, Протуѓер Димче, Соколовски Славчо, Ташковски Васко, Темкова Ана, Чауле Виолета, Чемерски Глигор, Шемов Симон

Каталог: PDF мк

(Од архивата на Вилиќ Небојша)