Select Page

Македонската таписерија се повеќе се афирмира
Интервју со Димче Коцо

Автор: П. Ефтимов

Објавено во Народна просвета, Скопје
04.02.1967

 

Интервју: PDF mk