Select Page

Македонија има културен континуитет од десет илјади години
Интервју со Александар Станкоски
Автор: Сунчица Уневска

Објавено во Утрински весник, Скопје
30.12.2007

 

Интервју: PDF mk