Select Page

Маестрален „Танц на мртвите”
Рецензија на изложбата на графики на Ото Дикс
Aвтор: Соња Абаџиева
Објавена во Утрински весник бр. 2058
Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Утрински весник. Во моментот на преземањето, сите изданија постари од 16.10.2006 се заведени под тој датум.

Рецензија: PDF mk