Select Page

Лисјен Ерве / Lucien Hervé
Самостојна изложба / Еxposition personnelle

Музеј на современата уметност, Скопје; Уметничка галерија „Моша Пијаде”, Битола; Дом на културата „Моша Пијаде”, Охрид /
Musée d’art contemporain, Skopje; Galerie de l’art „Mosa Pijade”, Bitola; Maison de la culture „Mosa Pijade”, Ohrid
Мај – јуни 1966 / Mai – juin 1966

 

Текст: Лисјен Ерве / Texte: Lucien Hervé

Каталог/ Catalogue: PDF mk/fr