Select Page

Ликовниот свет на Катја Евтимова
Напис

Автор: не е наведен

Објавен во Утрински весник бр.1891
Датум: непознат* (најверојатно октомври 2005)

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Утрински весник. Во моментот на преземањето, сите изданија постари од 16.10.2006 се заведени под тој датум.

Напис: PDF mk