Select Page

Ликовна колонија Куманово ’95
Групна изложба
Текст: Тане Атанасовски Гарски

Уметничка галерија, Куманово
Октомври 1995

 

Учеснци: Амети Решат, Аризанов Илија, Атанасовски Гарски Тане, Гегоски Кирил, Гелевска Велјановска Жанета, Гоцков Стојчо, Костов Васил, Крстевска Мирјана, Мицев Станко, Реџаи Исени, Тошевски Трајко, Цветковиќ Љиљана, Јанковиќ Владимир, Шобота Слободанка

Каталог: PDF mk