Select Page

Лидија Цаковиќ / Lidija Cakovic
Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Валентин Димановски / Text: Valentin Dimanovski

Скопје / Skopje

12.11 – 20.11.1995

 

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)