Select Page

Културен живот, Година XIII, бр. 3
Списание за култура, уметност, општествени прашања

Текстови: Јордан Бражански, Јован Бошковски, Борис Петковски, Ксенија Гавриш, Илхами Емин, Нада Т. Момировска, Кирил Бујуклиев, Иван Ивановски, Андре Прага

Издавач: Културно-просветна заедница на Македонија

Март 1968

 

Главен уредник: Борис Вишински
Одговорен уредник: Перо Коробар

PDF mk