Select Page

Естетско-ликовното обликување на ново Скопје

Трибина на „Културен живот”

Текстови: Мимоза Томиќ, Нико Този, Боро Митриќески

Културен живот – Списание за култура, уметност, општествени прашања, година XI, бр. 1
Издавач: Културно-просветна заедница на Македонија

Јануари 1966

 

Главен уредник: Борис Вишински
Одговорен уредник: Перо Коробар

PDF mk