Select Page

Културата не е ниту „над“, ниту „крај“, ниту „под“ здружениот труд
Анкета на „Нова Македонија”: (Не)вредностите на масовната култура

Анкетата ја води: Г. Стојковски; текст: Томе Момировски

Нова Македонија, Скопје
31.03.1979

 

Напис: PDF mk