Select Page

Културата е изворот на моќта
Осврт кон зборникот на текстови „Балканот како метафора: меѓу глобализацијата и фрагментацијата” на Душан Бијелиќ во издание на „Мит прес”

Автор: не е наведен

Објавен во Македонско дело, Скопје

26.07.2002

 

PDF mk

(Од архивата на Вилиќ Небојша)