Select Page

Културата ги ублажува опасностите
Интервју со Петар Хаџи Бошков

Автор: С(офија) Ѓуровска

Објавено во Нова Македонија, Скопје
18.04.1986

 

Интервју: PDF mk