Select Page

Кон самостојната изложба на Нове Франговски

Осврт (кон самостојната изложба на Нове Франговски, МСУ Скопје, 1976)

Автор: Љубица Дамјановска

 

Објавен во Современост бр. 2/3 (стр.140-143), Скопје

Февруари – март 1976

 

Осврт: PDF mk