Select Page

Контра-тези и модернистичката предметност / Counter-theses over the Modernistic Objectivity
Академски труд / Thesis

Небојша Вилиќ / Nebojsa Vilic

Филозофски факултет на Универзитетот „Св. Кирил и Методиј“, Скопје / Faculty of Philosophy, Ss. Cyril and Methodius University, Skopje

1993

 

Текст / Text (summary in English): PDF mk/en

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)