Select Page

Кондовски Филип и Димитар / Kondovski Filip and Dimitar

Самостојна изложба / Solo exhibition

Текст: Емил Алексиев / Text: Emil Aleksiev

Музеј на град Скопје / Museum of the City of Skopje

05 – 15.02.2004

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)