Select Page

Киро Урдин / Kiro Urdin

Самостојна изложба / Solo exhibition

Teкстови: Киро Урдин, Викторија Васева Димеска, Шинич Сеги / Texts: Kiro Urdin, Viktorija Vaseva Dimeska, Shinich Segi

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje

10.06 – 25.08.1994

 

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng

 

(Од архивата на Вилиќ Небојша)