Select Page

Кино Напредок 3: Трилогија – Провинција / Napredok Cinema 3: Trilogy – Province 
Самостојна изложба и публикација  / Solo exhibition and publication

Проект на Станко Павлески и Томе Аџиевски /  A project by Stanko Pavleski and Tome Adzievski

Музеј на современата уметност, Скопје / Museum of Contemporary Art, Skopje (Изложбен простор: Мала станица / Exhibition place: Mala Stanica)

28.02 – 13.03 2006

 

Публикација / Publication: PDF mk/eng