Select Page

Керамиката влегува во областа на скулптурата
Интервју со Константин Јанев
Автор: Гордана М. Блажевска

Објавено во Утрински весник
Датум: непознат*

 

*Текстот е преземен од веб-сајтот на Утрински весник. Во моментот на преземањето, сите изданија постари од 16.10.2006 се заведени под тој датум.

Интервју: PDF mk