Select Page

Историјата денес / History Today
Изложба / Exhibition

Давид Бафети, Рада Петрова-Малкиќ / David Buffetti, Rada Petrova-Malkic
Текст: Лазо Плавевски / Text: Lazo Plavevski

 

Музеј на град Скопје, Скопје / Museum of the City of Skopje, Skopje
Јуни 1994 / June 1994

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)