Select Page

Се трудам да го надминам вулгарното сфаќање на политичкото во моите дела
Интервју со Игор Тошевски
Автор: Наташа Илиевска-Таневски
Објавено на utrinski.com.mk
12.09.2016

 

Интервју: PDF mk