Select Page

Импресии / Impressions
Самостојна изложба / Solo exhibition
Танас Луловски / Tanas Lulovski

Музеј на современата уметност, Скопје, Галерија „Видици” /  Museum of Contemporary Art, Skopje, Gallery „Vidici
05.10 – 25.10.1978

 

Каталог / Catalogue: PDF mk