Select Page

Илија Кочовски / Ilija Kocovski
Самостојна изложба / Solo exhibition

Ликовен салон, Титов Велес; Уметничка галерија Куманово; Уметничка галерија „Безистен”, Штип; Уметничка галерија Скопје – Даут-пашин амам / Art Gallery Titov Veles; Art Gallery Kumanovo; Art Gallery Bezisten, Stip; Art Gallery Skopje – Daut Pasin Hamam
1993

 

Текст: Златко Теодосиевски / Text: Zlatko Teodosievski

Каталог / Catalogue: PDF mk/eng