Select Page

Илија Кочовски: Слики и графики / Ilija Kocovski: Paintings and Prints
Самостојна изложба / Solo exhibition

 

Текст: Конча Пиркоска / Text: Konca Pirkoska

 

Уметничка галерија Битола / Art Gallery Bitola
Октомври 1997 / October 1997

 

Каталог / Catalog: PDF mk/en

 

(Од архивата на Христова Лиљана)